آموزش هواپیماهای سبک و چند موتوره

آموزش خلبانی دوره های PPL,CPL,IR : این دوره ها توسط اساتید مجرب و معتبر با مدرن ترین امکانات آموزشی و زیر نظر مجربترین خلبانان کشور عزیزمان ایران , زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری برگزار میشود . این دوره ها در سه مقطع PPL و CPL و IR به همراه سه دوره کلاس های زمینی و همچنین پرواز با هواپیمای شبیه ساز انجام خواهد شد.

 

No

Title

PPM

Hours

Information

1

Aerodynamic

54 Pages

12

4 Sections + 114 Questions

2

Instrument

21 Pages

8

2 Sections + 93 Questions

3

Engine

23 Pages

4

2 Sections + 57 Questions

4

Performance

19 Pages

6

1 Sections + 38 Questions

5

Weight & Balance

12 Pages

4

1 Sections + 26 Questions

6

Meteorology

36 Pages

10

3 Sections + 164 Questions

7

Navigation

30 Pages

6

3 Sections + 53 Questions

8

Physiology

32 Pages

6

4 Sections + 42 Questions

9

VFR Flight Plan

4

10

CR3

96 Pages

8

66 Questions

11

Annex 2

40 Pages

6

126 Questions

12

Annex 10

31 Pages

4

16 Questions

13

AIP

ATC

2

82 Questions

دوره آموزش PPL

این دوره به عنوان اولین دوره کلاسهای زمین و یا تئوری میباشد و پس از گذراندن این دوره و قبولی در امتحان نهایی دانشجویان عزیز به تدریج پروازهای عملی و آموزشی خود را در فرودگاه آغاز خواهند کرد .

No

Title

Hours

1

 Air Law

50 ساعت

2

 Meteorology

40  ساعت

3

 Navigation

60  ساعت

4

 Principle of Flight

40  ساعت

5

 Aircraft General Knowledge

55  ساعت

6

 Operational Procedures

10  ساعت

7

 Human Performance & Limitation

25  ساعت

8

 Flight Performance & Planning

75  ساعت

9

 Radio Telephony

30  ساعت

10

 CRM

25  ساعت
TOTAL

390  ساعت

دوره آموزش CPL

پس از خاتمه دوره PPL دانشجویانی کــه موفــق بـه قبــولی در امتحاناتکتبی و عملی استاندارد پرواز سازمان هواپیمائی کشوری گردند وارد دوره تکمیلی پروازی CPL می شوند.در این دوره دانشجویان ابتدا ملـزم به گذرانـدن دوره زمینــی به مــدت٣٣٠ ساعت می گردنـد که عناوین دروس طبق اطلاعیه سازمان هواپیمائی کشوری می باشد

No

Title

Hours

1

Air Law

25 ساعت

2

Meteorology

30 ساعت

3

Navigation

40 ساعت

4

Principle of Flight

35 ساعت

5

Aircraft General Knowledge

50 ساعت

6

Operational Procedures

10 ساعت

7

Human Performance & Limitation

20 ساعت

8

Flight Performance & Planning

50 ساعت

9

Radio Telephony

30 ساعت

10

CRM

30 ساعت
TOTAL

330 ساعت

دوره آموزشی Instrument Rating

این دوره به عنوان آخرین دوره آموزشی این مرکز می باشد و دانشجویانی کــه موفق به اخـــذ گواهینامــه خلبانـــی CPL شـوند می توانند در ایــن دوره شرکــــت نمــاینــد. کلاسهای زمینی این دوره در ٢۶۵ ساعـــت انجـــام شــده و کــــل پـرواز ۴٠ ساعـــت بوده کـــه ٢٠ساعـــت آن بــا شبیــه ساز پروازی می باشد.

No

Title

Hours

1

Air Law

50 ساعت

2

Meteorology

40 ساعت

3

Navigation

35 ساعت

4

Principle of Flight

5

Aircraft General Knowledge

15 ساعت

6

Operational Procedures

50 ساعت

7

Human Performance & Limitation

15 ساعت

8

Flight Performance & Planning

45 ساعت

9

Radio Telephony

15 ساعت

10

CRM

TOTAL

265 ساعت

پیشنهاد هواپیماهای سبک

error: Content is protected !!