دوره آموزشی خلبانی هلیکوپتر شخصی

دوره آموزشی خلبانی هلیکوپتر شخصی PPL-H

این گواهینامه اولین گام در دستیابی به داشتن مجوز جهت پرواز با هلیکوپتر شخصی بوده و مخصوص علاقمندانی می باشد که آرزوی پرواز را در سر دارند.

سرفصل ها و مدت آموزش خلبانی PPL-H

۱- آموزش تئوری بمدت ۲۵۰ ساعت که شامل موضوعات به شرح ذیل می باشد:

No

Title

Hours

1

Human Performance

20 ساعت

2

Communication

10 ساعت

3

Operation Procedure

20 ساعت

4

Helicopter Knowledge

35 ساعت

5

Principle of Flight

20 ساعت

6

Helicopters and Flight Performance

35 ساعت

7

Meteorology and Weather Reports

25 ساعت

8

Air Law 30 ساعت

9

Navigation

55 ساعت
TOTAL

250 ساعت

۲- آموزش تئوری تایپ هلیکوپتر رابینسون ۴۴ به مدت ۴۰ ساعت

۳- آموزش پروازی با هلیکوپتر رابینسون ۴۴ به مدت ۴۵ ساعت

۴- مدت زمان آموزش حداکثر ۱۲ ماه می باشد

آموزش خلبانی هلیکوپتر بازرگانی

دوره آموزش خلبانی بازرگانی هلیکوپتر CPL

این گواهینامه اولین گام در دستیابی به داشتن مجوز جهت پرواز با هلیکوپتر شخصی بوده و مخصوص علاقمندانی می باشد که آرزوی پرواز را در سر دارند.

 

سرفصل ها و مدت آموزش خلبانی CPL-H

۱- آموزش تئوری ۳۵۰ ساعت که شامل موضوعات به شرح ذیل می باشد :

No

Title

Hours

1

Human Performance

30 ساعت

2

Communication

20 ساعت

3

Operation Procedure

25 ساعت

4

Helicopter Knowledge

45 ساعت

5

Principle of Flight

30 ساعت

6

Helicopters and Flight Performance

35 ساعت

7

Meteorology and Weather Reports

36 ساعت

8

Air Law 55 ساعت

9

Map reading and Navigation

52 ساعت

10

Instrumentation

22 ساعت
TOTAL

350 ساعت

۲- آموزش تئوری تایپ هلیکوپتر رابینسون ۴۴ به مدت ۴۰ ساعت

۳- آموزش پروازی با هلیکوپتر رابینسون ۴۴ به مدت ۱۳۵ ساعت

۴- مدت آموزش حداکثر ۲۴ ماه پیش بینی می گردد.

دوره آموزش تبدیل گواهینامه خلبانی بازرگانی هواپیما به هلیکوپتر

 دوره آموزش تبدیل گواهینامه خلبانی بازرگانی هواپیما به هلیکوپتر Conversion CPL (A) to (H)

این دوره آموزش مخصوص خلبانانی می باشد که گواهینامه خلبانی هواپیمای خود را دریافت و تمایل به پرواز با هلیکوپتر را دارند ، لذا باید در این دوره آموزش شرکت  نموده تا بتوانند گواهینامه خود را تبدیل نمایند.

سر فصل ها و مدت آموزش تبدیل گواهینامه هواپیما به هلیکوپتر

۱- آموزش تئوری به مدت ۲۲۵ ساعت که شامل موضوعات به شرح ذیل می باشد :

No

Title

Hours

1

Helicopter Knowledge

40 ساعت

2

Principle of Flight

25 ساعت

3

Helicopter Performance

30 ساعت

4

Meteorology

8 ساعت

5

Human Performance

18 ساعت

6

Aerodynamic

44 ساعت

7

Navigation

40 ساعت

8

Aviation Physiology

10 ساعت

9

Air Law

10 ساعت
TOTAL

225 ساعت

۲- آموزش تئوری تایپ هلیکوپتر رابینسون ۴۴ به مدت ۴۰ ساعت

۳- آموزش پروازی با هلیکوپتر رابینسون ۴۴ به مدت ۷۵ ساعت

۴- مدت زمان آموزش حداکثر ۱۸ ماه می باشد.

error: Content is protected !!