پرشین در اولین نمایشگاه هوایی فرودگاه پیام

حضور مرکز خدمات هوایی پرشین در اولین نمایشگاه هوایی صنعت هوایی فرودگاه پیام

مرکز خدمات هوایی پرشین به عنوان نماینده رسمی از چند کارخانه معتبر و سرشناس هواپیما سازی اروپایی در اولین نمایشگاه هوایی صنعت هوایی شرکت نمود .

در 4 روز مدت نمایشگاه بیش از 45 هزار نفر از نمایشگاه هوایی پیام بازدید نمودند و با توجه به آمار بدست آمده حدود 4 هزار نفر ( روزانه هزار نفر ) از غرفه مرکز خدمات هوایی پرشین بازدید نمودند .

همچنین حدود 12 جلسه B2B و همچنین 37 جلسه کوتاه در مورد خرید هواپیماها و جایروپلن های شخصی و آموزشی و همچنین تامین قطعات و پشتیبانی از انواع وسیله های پروازی برگزار گردید.

error: Content is protected !!